امروز: 1398/08/23  
درخواست اشعه

رابط فیزیک بهداشت محترم جهت ورود به کارتابل در این محل کلیک نمایید 

آموزش نحوه ثبت اطلاعات سامانه فوق العاده اشعه

موارد ذیل در خصوص سامانه اشعه مد نظر قرار گیرد:
1) تکمیل و بارگزاری مستندات توسط کارمند
2) بررسی و تائید مستندات و برخی از مدارک توسط کارگزین محترم واحد
3) بررسی و امتیازدهی و تائید توسط مسئول محترم فیزیک بهداشت واحد
4) بررسی و تائید امتیاز و مستندات توسط شخص مسئول واحد مذکور که در مجوز کار با اشعه واحد آمده است. (هماهنگی در این خصوص با آقای جعفری اداره ارزشیابی انجام شود.)
5) ارسال آن به آقای محمد جعفری قدسی دبیر کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه
6) طرح پرونده در کمیسیون ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه
7) تائید توسط مدیر محترم سرمایه انسانی
8) تائید توسط مسئول محترم فیزیک بهداشت کل دانشگاه
9) تائید توسط ریاست محترم دانشگاه یا نماینده ایشان
10) ارسال مجوز جهت صدور حکم برقراری یا تغییر درصد اشعه مشمولین
11) صدور حکم توسط کارگزینی واحد

همکاران گرامی خواهشمند است قبل از کلیک بر کلیدهای ثبت از ورود اطلاعات صحیح مطمئن شوید سپس کلید ثبت را اعمال نمایید

  کد ملي خود را در اين محل وارد نماييد:
 
 
 
     
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد